vrijdag 17 juli 2009

Levensfase bewust beleid

PERSBERICHT ABVAKABO FNV
VERSLAG THEMAMIDDAG 30 JUNI 2009
Over ons met ons
Dat was de belangrijkste conclusie die op de themamiddag over levensfase bewust beleid in de
Openbare Bibliotheek aan het eind van een geanimeerde discussie werd getrokken.
Presentatie Van Vak naar Baan
De middag begon in een vrolijke chaos: de oorspronkelijk gereserveerde zaal in de OBA bleek
te klein. Ondanks het zonnige weer bleken ruim honderd betrokken uit het hele land het weer te
laten voor wat het was en gingen in de haast georganiseerde grotere theaterzaal, drie uur lang
met elkaar en de sprekers in debat over werken in de bibliotheek: jong en oud, klantenservice
medewerkers en domeinspecialisten, directeuren, personeelsfunctionarissen en leden van
ondernemingsraden.
Agnes Jongerius en Paul Busker kregen als vertegenwoordigers van de werknemers en de
werkgevers als eersten het rapport ‘Van Vak naar Baan, een onderzoek naar mogelijkheden en
maatregelen voor levensfase bewust personeelsbeleid’ uitgereikt. In hun reacties benadrukten
beiden dat het van nu af ‘ over ons met ons’ moet worden in plaats van over ons, zonder ons.
Levensfase beleid is organisatie beleid
Levensfase beleid moet gericht zijn op het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardig werk in de
organisatie. Ondernemingsraden moeten zich actiever inzetten bij het vormgeven van beleid en
zich niet pas in de laatste fase van een reorganisatie uitspreken over het resultaat.
Bibliotheekvernieuwing is de lokale organisaties overkomen. Zowel het management als de
ondernemingsraden hadden tot nu toe weinig invloed op het proces. In de loop van het proces
is er een scheiding ontstaan tussen frontoffice en backoffice, is de mentale belasting
toegenomen met name omdat de werkdruk in de frontoffice hoog is, zijn de
loopbaanmogelijkheden beperkt en wordt er gewerkt met een functiewaarderingssysteem dat
niet adequaat is voor een sector die zo in ontwikkeling is als de openbare bibliotheek.
Vanuit de zaal en door de sprekers werd dit in verschillende toonaarden geschetst. Concrete
verhalen over loopbaanmogelijkheden en beperkingen lokten veel reacties uit, evenals het
verhaal van de vertegenwoordiger van de brandweer uit Rotterdam die vertelde hoe zij de
problemen rond roosters en werktijden hadden aangepakt. Om half zes besloot de dagvoorzitter
het debat voor deze dag te sluiten. Maar de sector is nog lang niet uitgepraat.
Regionale bijeenkomsten najaar 2009
Daarom organiseert ABVAKABO FNV in september samen met het platform voor
medezeggenschap als vervolg op de themamiddag vier regionale bijeenkomsten voor leden en
niet-leden. Uitgangspunt voor discussie zijn de resultaten en de aanbevelingen uit het rapport
van Vak naar Baan. Er worden concrete voorstellen gedaan om levensfase beleid op het niveau
van de basisbibliotheek verder gestalte te geven. Ondernemingsraden spelen daarin een
centrale rol. De bond wil samen met ondernemingsraden en directies van basisbibliotheken drie
pilots organiseren om een stap verder te komen in de discussie. Gelet op de belangstelling tot
nu toe - bijna 1100 reacties op de enquête en honderd deelnemers aan de themamiddag op 30
juni uit alle geledingen van de sector, van Friesland tot Sittard - rekenen we op een levendig
vervolg in september.
Rapport en brochure zijn te bestellen bij zuid-west@abvakabo.nl of te downloaden op
www.abvakabofnv.nl/cao/overzicht/bibliotheken/in-sector/openbare_markt/
Reacties naar aanleiding van deze nieuwsbrief ontvangen wij graag. Voor vragen of reacties
naar aanleiding van deze nieuwsbrief kun je terecht bij Hanan Yagoubi via mail
hyagoubi@abvakabo.nl of Be Woltjer via mail bwoltjer@abvakabo.nl
Met vriendelijke groet,
Hanan Yagoubi
Bestuurder ABVAKABO FNV
9 juli 2009

Blogarchief