dinsdag 29 juni 2010

Eburon timmert aan de weg. Download ook een gratis eBook

Bericht op 2.0:

Bestaande voorraad papieren boeken wordt afgebouwd.

Uitgeverij Eburon stapt medio 2010 als eerste Nederlandse uitgeverij volledig over op digitale uitgaven. De bestaande voorraad papieren boeken zal worden afgebouwd en nieuwe titels verschijnen alleen nog als e-book. De digitale uitgeefactiviteiten worden voortgezet onder de naam e-buron.

"Alhoewel de e-reader nog lang geen gemeengoed is in Nederland, voorzien we op termijn een doorbraak van digitaal lezen. Daar willen we als uitgeverij bij voorop lopen", aldus Eburon-directeur Wiebe de Jager in een persbericht. “Eigenlijk vinden we onze uitgeverij opnieuw uit. We willen echter niet onze naamsbekendheid kwijtraken, vandaar de keuze voor de naam e-buron."

Voor de distributie van de digitale boeken, die zonder digital rights management in het open ePub-formaat worden aangeboden, gaat e-buron samenwerken met eBoekhuis van Centraal Boekhuis, het Kindle-platform van Amazon en op termijn met de iBookstore van Apple. De digitale publicaties van e-buron zullen op uiteenlopende apparaten te lezen zijn, waaronder e-readers, pc’s, smartphones en de iPad, die binnenkort in Nederland verkrijgbaar zal zijn.

“Natuurlijk zullen we het papieren boek gaan missen. De afgelopen 25 jaar hebben we ruim 2.000 titels op papier uitgebracht. Maar anno 2010 is het tijd voor wat anders. We verwachten dat het boekenvak er over een paar jaar heel anders uitziet en we willen niet passief afwachten hoe die veranderingen uitwerken voor onze uitgeverij”, aldus De Jager. “Veel auteurs reageren sceptisch, maar we horen ook al veel enthousiaste geluiden.”

Naast de overstap op digitaal gaat e-buron intensief gebruik maken van sociale netwerken om haar titels te marketen, in plaats van de traditionele marketingactiviteiten zoals het versturen van persberichten of het verzenden van recensie-exemplaren. Naast Twitter en Foursquare zullen voornamelijk zakelijke social mediasites zoals LinkedIn en tools als RSS en Google Book Search worden ingezet.

Eburon biedt momenteel een e-book gratis aan in ruil voor een tweet. Het betreft het boek 'De betere byte in de strijd om het gelijk' van Maarten van Stekelenburg, dat gaat over de betrouwbaarheid van elektronische gegevens als bewijsmiddel in het Nederlandse, Duitse en Amerikaanse civiele bewijsrecht.

gelezen op bibliotheek 2.0: toch weer nieuwe opleiding in Tilburg

Afgestudeerden kunnen terecht bij alle typen bibliotheken.

Per 1 september a.s. gaat School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening van ROC Tilburg van start met de nieuwe opleiding Medewerker Informatiedienstverlening. De BOL 4-opleiding is eenjarig en bestemd voor studenten met een diploma mbo-niveau 4 (ongeacht richting) of voor afvallers van het hbo. BOL staat voor beroepsopleidende variant. Met het diploma kunnen afgestudeerden doorstromen naar het hbo, bijvoorbeeld naar de opleiding Informatiedienstverlening en Management.

De opleiding leidt op voor een baan in de bibliotheekwereld. Afgestudeerden kunnen terecht bij alle typen bibliotheken, zoals openbare, universiteits- en bedrijfsbibliotheken en schoolmediatheken. Belangrijk binnen de opleiding zijn de pedagogisch-didactische component (gericht op leesbevordering in het basisonderwijs) en de aandacht voor interactieve, digitale media.

Het lesprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

Digitale bronnen
Communicatie met klanten
Presentatie en promotie
Digitale bibliotheek, o.a. web 2.0-toepassingen, mediawijsheid
Pedagogiek en didactiek, gericht op leesbevordering in het basisonderwijs
Medialandschap en collectievorming en -beheer
Literatuur
Kinder- en jeugdliteratuur
Wetenschap en cultuur
Organisatiekunde en financieel beheer

Jongeren in de bieb: even doorlinken naar bericht en filmpje

zondag 27 juni 2010

KIJKWIJZER

Op dit moment zet het NICAM mystery guests die de bibliotheken bezoeken om te controleren of de KIJKWIJZER wordt nageleefd.

Op onderstaande website zijn alle voorwaarden na te lezen en er is een digitale training voor bibliotheekmedewerkers:

http://www.buro240a.nl/view.cfm?page_id=7583&ref=training|11

zaterdag 26 juni 2010

Alweer (bekende)schrijvers, uitgevers en eBooks.

In het Fincancieel Dagblad van 25 juni:

In het Financieele Dagblad van vandaag geven veertien gerenommeerde schrijvers hun visie op het ebook. Ze vinden dat uitgevers weinig voorbereid zijn op de aanstaande veranderingen in de boekenwereld. In zeven punten zetten ze uiteen hoe zij denken dat schrijvers, uitgevers en boekhandels met het ebook om moeten gaan.

Het pamflet is geschreven door Bernlef, Jan Brokken, Adriaan van Dis, Renate Dorrestein, Anna Enquist, Judith Koelemeijer, Geert Mak, Nelleke Noordervliet, Simone van der Vlugt, Frank Westerman, Tommy Wieringa, Joost Zwagerman en Annejet van der Zijl. Zij stellen allereerst dat ze zich ‘verheugen’ op de komst van het ebook. ‘Het medium zal, omdat de productierisico's veel lager zijn dan bij een papieren boek, ongekende mogelijkheden bieden om minder bekend werk en minder populaire schrijvers voor het voetlicht te brengen.’

Toch zien ze flink wat beren op de weg. Ze vinden dat de auteur als uitgangspunt gezien moet worden, zonder hem is er immers geen boekhandel. Door de komst van ebooks is er een tweede lijn gekomen waarlangs lezers bereikt kunnen worden. Voor het grootste deel speelt die lijn zich af buiten de traditionele productieketen. Op dit moment is het zo dat noch de lezer noch de schrijver profiteren van de nieuwe situatie. Desondanks willen ze, zoals sommigen van hun vakgenoten, niet breken met hun uitgevers op het gebied van digitale boeken. ‘Voorlopig prefereren we, ook bij e-books, een exploitatie door onze uitgevers, gecombineerd met andere nieuwe vormen van samenwerking. Wij willen daar enthousiast aan deelnemen. Maar schrijvers en lezers, de basis van het hele gebouw, mogen daarbij geen sluitpost zijn.’

De schrijvers van het pamflet pleiten voor een verlaging van het BTW-tarief en willen ook een vaste boekenprijs voor het ebook. Op het punt van piraterij uiten ze grote zorgen. ‘Wat onszelf betreft: met de gebrekkige staat van de huidige beveiligingstechniek achten we de exploitatie van nieuwe boeken in de vorm van e-books niet of nauwelijks verantwoord. We zullen daarin, helaas, voorlopig zeer terughoudend moeten zijn. E-books zijn voor ons vooralsnog een vorm van vervolgexploitatie, net zoals pockets of zogenoemde midprice-edities.’

De auteurs hebben een concreet voorstel richting hun uitgevers. Ze willen dat die alles in het werk stellen om hun eerder verschenen titels (de backlist) digitaal aan te bieden. Tegelijk zullen gedurende een overgangsperiode hun nieuwe titels het eerste jaar na verschijning alleen in gedrukte vorm aangeboden worden, om ‘de traditionele boekhandel te beschermen’ en ‘aan auteurs een redelijke inkomstenbron te garanderen.’

Er moeten volgens de auteurs snel veranderingen komen in de manier waarop er in de boekhandel en uitgeverij met ebooks wordt omgegaan. 'De industrie die bemiddelt tussen schrijver en lezer is een complex, 19de-eeuws bouwwerk geworden met veel gangen en trappen en vergaderzalen. Het is mooi, maar het heeft zijn beste tijd gehad. Voor het instort moeten we een nieuw huis bouwen. En daar moeten we snel mee beginnen.'

Uitgeverij van eBooks en samenwerking met auteurs

Biedt deze vorm ook mogelijkheden voor bibliotheken?

Lees het artikel uit de NRC

Nederland krijgt er een nieuwe zelfstandige uitgeverij bij: Bertram & De Leeuw. De oprichters richten zich vooral op digitaal uitgeven. En de auteur wordt ‘partner’.
Marij Bertram en Hendrik de Leeuw, die de afgelopen vijf jaar uitgeverij Nieuw Amsterdam leidden, beginnen een nieuwe, zelfstandige uitgeverij. Onder de naam Bertram & De Leeuw richten ze zich op het uitgeven van papieren zowel als elektronische fictie- en non-fictie-boeken. Daarnaast beginnen zij een impresariaat voor auteurs.
Dankzij een ‘nieuwe uitgeefformule’ garanderen Bertram en De Leeuw hun auteurs 50 procent van de opbrengst van hun werk. Voor online-activiteiten sluit Betram & De Leeuw overeenkomsten met internetbedrijven.

Bertram en De Leeuw verlieten in april de door hen in 2005 opgerichte uitgeverij Nieuw Amsterdam na een geschil met eigenaar Derk Sauer, tevens mede-eigenaar van NRC Media. Daarvoor vormden ze de directie van Amstel Uitgevers, waartoe ondermeer de uitgeverijen Atlas, Augustus en L.J. Veen behoren. Volgens Bertram en De Leeuw hebben „al veel auteurs zich gemeld en serieuze belangstelling getoond” voor hun nieuwe uitgeverij. Ze willen dertig à veertig titels per jaar uitgeven.

De uitgevers kunnen hun auteurs meer dan het huidige royaltymodel garanderen door het laag houden van de overhead van hun ‘flexibele, kleinschalige en persoonlijke organisatie’. Ze breken met het in de Nederlandse uitgeverij als standaard gehanteerde literair modelcontract en rekenen twee keer per jaar met auteurs af, waar één keer gebruikelijk is. Met hun impresariaat voor de culturele sector willen Bertram en De Leeuw, in samenwerking met de Speakers Academy, auteurs ‘tegen commerciële tarieven’ laten optreden.

„De auteur wordt bij ons partner in het project”, zegt Hendrik de Leeuw. „Na aftrek van de kosten van marketing, productie en distributie, die in gezamenlijkheid worden begroot, reken je gelijkwaardig af, op 50-50–basis. Dat levert een grotere betrokkenheid op, je zit samen dieper in het project.” Bertram rekent op veel belangstelling van auteurs „die hopelijk afkomen op onze smaak, kwaliteit en onze culturele en innovatieve instelling”. Bij de nieuwe uitgeverij spelen de online-activiteiten en de interactie met de lezer een belangrijke rol. Ook auteurs die hun papieren boeken elders uitgeven, kunnen zich voor hun online-uitgaven of andere diensten bij de nieuwe uitgeverij melden.

De Leeuw: „Wij willen lezers aan elkaar en aan auteurs verbinden. Voor het digitaal ontsluiten van teksten hanteren we eigen verdien- en afrekenmodellen. Denk aan abonnementsvormen als bij Spotify, waarbij je kunt kiezen voor meer of minder reclame. Maar ook kan je bijvoorbeeld via ons van een door jou samengestelde bundel een fysiek boek laten maken.” Bij de nieuwe uitgeverij draait alles om ‘maatwerk’, zowel voor de lezer als de auteur.

De oprichting van de nieuwe uitgeverij, die zich met nadruk profileert als impresariaat en exploitant van (digitale) rechten, komt op het moment dat grote onrust heerst in de Nederlandse boekenbranche. Door digitale verspreidingsvormen als het e-boek staat de royalty-afrekening ter discussie. Bovendien beseffen uitgevers dat ze auteurs niet langer exclusief aan zich kunnen binden. Door behalve als beheerder van rechten ook als ‘agent’ op te treden, hopen uitgevers hun auteurs volledig te bedienen.

Ook De Bezige Bij gaat zich meer toeleggen op de persoonlijke begeleiding van auteurs. Maar de traditionele taken van de literaire uitgever – selectie, redactie, bureaureactie, vormgeving, publiciteit, marketing, verkoop en productie – zullen even belangrijk blijven als ze nu zijn, denkt Francien Schuursma, adjunct-directeur bij De Bezige Bij. „De uitgever zal behalve boekenproducent ook steeds meer agent en impresario worden van zijn auteurs en zich steeds meer gaan bezighouden met auteursbelangen en rechtenexploitatie. Ik verwacht dus dat de rol van de uitgever eerder zal toenemen dan afnemen. De vertrouwensrelatie tussen auteur en uitgever is en blijft daarbij allesbepalend.”

vrijdag 25 juni 2010

Naast de boeken uit de DBNL nu ook 8,5 tijdschriftpagina's

Bij het inlichtingenwerk help ik sommigen al regelmatig met het verwijzen naar de gedigitaliseerde boeken waar geen auteursrechten meer op rusten. De komende tijd worden nu dus ook in deze databank 1000 tijdschriften gedigitaliseerd.

Voor alle informatie lees het artikel:

Meer dan zestig bestaande literaire, culturele en wetenschappelijke tijdschriften gaan samen met de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) hun oude jaargangen digitaliseren. Literaire tijdschriften als Tirade, Hollands Maandblad en De Revisor doen mee, naast algemeen culturele tijdschriften als De Gids, DW B en Ons Erfdeel, en wetenschappelijke tijdschriften als TNTL en Spiegel der Letteren. Het digitaliseringsproject maakt onderdeel uit van een nog omvangrijker project waarin uiteindelijk ten minste duizend oudere tijdschrifttitels digitaal worden gemaakt. Het gaat om een van de grootste literaire digitaliseringsoperaties in Nederland en Vlaanderen. Het deel met de lopende tijdschriften omvat bijna anderhalf miljoen pagina’s en wordt binnen drie jaar voltooid.

Volgens DBNL voorzien de digitale tijdschriften in een behoefte. De verschillende jaargangen die nu al op de DBNL-site beschikbaar zijn, worden veelal honderden en niet zelden duizenden keren per maand geraadpleegd. Met als gevolg dat vergeten gedichten, verhalen, essays en artikelen weer gevonden worden en een tweede leven beginnen. "Niemand overziet nu al welke schatten binnenkort digitaal gedolven kunnen worden, maar dat de opbrengst van culturele digitaliseringsprojecten als deze groot is, staat vast. Nog belangrijker is dat tijdschriften ontdekt worden door nieuwe lezers en daardoor aan vitaliteit winnen", aldus DBNL.

Enkele cijfers
* daarnaast worden of zijn ruim 900 oudere tijdschriften gedigitaliseerd: 7.000.000 pagina's
* aantal auteurs dat heeft bijgedragen: ten minste 50.000
* gemiddelde vertraging voor online brengen oude jaargangen: twee à drie jaar
* het oudste periodiek dat deelneemt is: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (verschijnend sinds 1766)
* meest omvangrijke deelnemende tijdschrift: De Gids, verschijnend sinds 1837, met een totale omvang van 300.000 pagina's
* jongste tijdschriften die deelnemen zijn ZL (verschijnend sinds 2001), Awater (2002) en Het Liegend Konijn (2003)

Verschillende tijdschriften zullen hun recente jaargangen zonder enige vertraging online willen brengen, zoals Lava, Gierik, Brakke Hond, De Zeventiende Eeuw, Tiecelijn en Queeste. Andere tijdschriften kiezen voor een vertraging van vijf jaar, zoals Tirade, Kort Verhaal en Vonk. Veruit de meeste tijdschriften zitten daar tussenin met een vertraging van twee à drie jaar.

Eenvijfde van de deelnemende tijdschriften heeft laten weten graag te willen experimenteren met e-books en printing on demand. Daartegenover is het opvallend dat niet één van de deelnemende tijdschriften serieus overweegt om de papieren uitgave geheel te stoppen. Wel zal ongeveer een derde van de tijdschriften ertoe overgaan om een deel van de actuele inhoud alleen op internet raadpleegbaar te maken.

In het DBNL-project wordt het auteursrechtenprobleem in een gecoördineerde actie collectief aangepakt. DBNL vraagt bij iedere auteur in één keer toestemming namens alle tijdschriften.

Eén gezamenlijke informatie-infrastuctuur: artikel Bibliotheekblad

dinsdag 22 juni 2010

What is a public Library?

eReaders bij Aldi, niet echt goedkoop. Bericht van Tonie van Ringelestijn,

Aldi gaat readers verkopen

De Aldi gaat readers verkopen van een Chinees merk. Het model heeft een 6 inch touchscreen met zestien grijswaarden.

In de Nederlandse Aldi-supermarkten liggen vanaf eind volgende maand readers voor 'onder de marktprijs'. Dat meldt de importeur maandag. De ProMedia eBook Reader is vanaf 24 juli in Nederland verkrijgbaar. Nog op tijd voor lezen op het strand als je pas in augustus op vakantie gaat.

Erg mooi kan je het ontwerp van deze reader niet noemen, maar de technische details zijn wel in orde. Het 6 inch scherm werkt met SiPix-technologie met zestien verschillende grijstinten, iets meer dan de meeste readers met standaard eInk-schermen met acht tinten. Hij heeft 2 gb opslagruimte en beschikt over wifi. Met de basale browser zijn webpagina's te bezoeken, maar verwacht daarvan bij dit soort elektronische inktschermen geen wonderen. Op een volle batterij zijn tot 10 duizend pagina's te lezen.

Het apparaat ondersteunt ePub, PDF, RTF en HTML-bestanden. Ook is het mogelijk mp3'tjes te luisteren via de koptelefoon of de ingebouwde speaker. Op het touchscreen aantekeningen maken bij de e-books kan ook.
In China kost het apparaat, dat daar de N618 heet, zo'n 275 euro. Bij de reader zit een tegoedbon voor vijf Nederlandse e-books.

zondag 20 juni 2010

Bericht NRC over bibliotheekdebat:Door de veranderende maatschappij en bezuinigingen staat de bibliotheek onder druk. Lees meer in het verslag

„Is er dan niemand aanwezig wie het boek zo aan het hart gaat dat hij zich verzet tegen deze ontwikkelingen?”, vroeg de debatleider Wil Timmermans tot driemaal toe. In een zaal vol bibliotheekmedewerkers wilde maar geen principieel debat ontstaan over de toekomst van de openbare bibliotheek. En dat terwijl er toch heel wat op het spel staat: flinke bezuinigingen. De provincie Gelderland, die onlangs aankondigde 3 miljoen te knippen op de bibliotheken, nam daarom het initiatief tot deze debatavond. „We zouden toch tips krijgen voor hoe we kunnen bezuinigen,” reageerde een bibliotheekmedewerker ietwat mokkend op de vraag van Timmermans.

Nog voor het debat begon, riep een vrouw het publiek op om massaal weg te lopen bij het debat, uit verzet tegen de bezuinigingen. Ze bracht niet meer teweeg dan wat gelach. Het publiek hoorde het verhaal aan van de bibliotheekdirecteuren Hans van Velzen (Openbare Bibliotheek Amsterdam), Sjaak Driessen (Openbare Bibliotheek Wageningen), Eppo van Nispen, net benoemd tot directeur van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). Frank Huysmans, bijzonder hoogleraar Bibliotheekwetenschap bij de Uva, overgoot het geheel met een wetenschappelijk sausje. Hij liet onder andere een schema zien met dingen die verdwijnen, zoals de grammofoonplaat en de videotheek. Zo ook de bibliotheek, die volgens het schema in 2020 het loodje zal leggen.

Maar is dat ook zo, staat de bibliotheek op uitsterven? In haar huidige vorm wel, aldus Hans van Velzen die het schema nog een redelijk positief scenario vond. „De uitleen raast echt omlaag. Het ritselt van de studenten met laptops, maar ze lenen niets.” Sinds de door Jo Coenen ontworpen, hypermoderne ‘beleefbibliotheek’ in 2007 op het Oosterdokseiland is geopend, is het aantal bezoekers verdubbeld. De uitleen steeg echter maar met 30%.

Volgens Sjaak Driessen veranderen de vormen waarin mensen consumeren. Bij een Poetry Slamavond is de opkomst groots, maar de bundels van de betreffende dichters blijven op de plank staan. Dat hoeft niet erg te zijn. Volgens Eppo van Nispen, die volgens eigen zeggen nooit een boek leest, moeten we het boek in papieren vorm loslaten, en misschien zelfs helemaal. „De collectie van de bibliotheek, dat zijn de bezoekers.” De bieb is de best bezochte publieke instelling, moet haar functie daar dan niet op aangepast worden? De bibliotheek als culturele ontmoetingsplaats voor de wijk, zo zien de directeuren het graag.

Erik Lindner, dichter en redacteur bij de Groene Amsterdammer, was kennelijk uitgenodigd om tegenwicht te geven aan al deze vernieuwingsdrang. Hij slaagde daar nauwelijks in, en beperkte zich tot een pleidooi voor de dichters die het moeilijk hebben. Ze kunnen zich in de nieuwe OBA door het gerinkel van mobieltjes niet meer concentreren bij het lezen van literatuur.

Toch hoeven we ons weinig zorgen te maken over de uitleen, aldus Van Nispen. Er zijn vorig jaar 120 miljoen boeken uitgeleend, bijna drie keer zoveel als er verkocht werden. Desalniettemin worden boeken en stilte steeds minder belangrijk, en niemand die zich ertegen verzet. In alle rust een boek lezen, is straks alleen nog voorbehouden aan toeristen. Nog voor de zomer wordt op Schiphol de Airport Library geopend, de eerste luchthavenbibliotheek ter wereld. Hier kunnen reizigers zich in een leeszaal verdiepen in de hoogtepunten van de Nederlandse cultuur. .Lees verder

Bazar.Dit project ligt op de plank. Om te onthouden wat je er mee kunt doen met VMBO-leerlingen

Bijzonder filmpje over en door jongeren: helemaal bekijken en vooral geluid aan! Intelligente marketing.

Zondagochtend en even op bibliotheek 2.0 wordt iets te lang door alle interessante dingen die ik tegenkom. O.a. "Challenge Day" Het filmpje zegt alles

Een succesvol Amerikaans concept is door filmmaakster Jessica Villerius voor het eerst naar Nederland gehaald en 'getest' op het Amsterdamse IJburgcollege. 75 scholieren van 15 jaar en de 20 begeleidende volwassen worden verrast door wat ze die dag meemaken. Door wat ze van zichzelf laten zien, maar vooral door wat ze over de ander leren. En daarna zal het nooit meer hetzelfde zijn.

De website bij het programma biedt een mooi overzicht van wat dit concept in deze school teweeg heeft gebracht. En de reacties liegen er niet om:
"Dus minister Rouvoet....werk aan de winkel!"

Studiedag over eBooks. Had er wel bij willen zijn. Klik op deze titel voor het verslag en veel wetenswaardigheden

Leuk filmpje over de toekomst(?) "Book":

vrijdag 18 juni 2010

Zou het zo zijn? Klik op de link

Laaggeletterdheid; dienstverlening in ontwikkeling in bibliotheek dommeldal

Binnen het werkverband informatiebemiddeling zijn we bezig zijn met het ontwikkelen van de dienstverlening voor laaggeletterden, samen met ROC ter AA (Helmond) en Het Ster College (ROC Eindhoven. De berichtgeving die ik tegenkom zal ik op mijn weblog opnemen. Het onderstaande bericht over de digitale agenda van de Europese Commissie o.l.v. Neelie Kroes, kwam ik tegen op bibliotheek 2.0. In het bericht is ook te lezen hoe schrikbarend het aantal laaggeletterden is in Nederland.
Die cijfers waren vorig jaar al de directe aanleiding dat de ROC's en bibliotheken in heel Brabant d.m.v. een zogenaamd "huwelijk" hebben afgespoken de samenwerking met elkaar te zoeken als het om laaggeletterdheid gaat. De ROC's kunnen samen met hun cursisten gebruik maken van de diensten die de bibliotheken (gaan) aanbieden.

Digitale agenda zou tot meer achterstand leiden.

Europarlementariër Kartika Liotard (Verenigd Links) heeft op 15 juni jl. tijdens een werkontbijt in Straatsburg een petitie overhandigd aan Neelie Kroes. De EU-commissaris voor de 'digitale agenda' heeft de opdracht om het internetgebruik te propageren. 250 miljoen EU-burgers doen dat dagelijks, maar één op drie Europeanen heeft nog nooit geïnternet.

Liotard voorspelt dat Kroes' plannen averechts uitpakken voor mensen met leesproblemen. "Europa telt 100 miljoen laaggeletterden en analfabeten. In Nederland zo'n anderhalf miljoen. Mensen, voor wie een stembiljet, ANWB-bord of een etiket al lastig is, om maar niet te spreken over beeldschermen bij een pinautomaat of tankstation. Kroes bevordert met haar 'digitale agenda' vooral de goed opgeleide Europeanen en zet laaggeletterden op een nog grotere achterstand. Ik noem dat digitale deprivatie."

Kroes heeft onlangs in Brussel van de Europese ministers toestemming gekregen voor het uitvoeren van zeven digitale agendapunten. Neelie Kroes over haar actieplan: "Aangezien commerciële transacties, openbare, sociale en zorgdienstverlening, opleiding en het politieke leven zich toenemend online afspelen, heeft iedereen, ongeacht leeftijd of sociale achtergrond, recht op verwerving van de kennis en de vaardigheden die hij nodig heeft om deel uit te maken van het digitale tijdperk". Liotard: "Mooie uitspraken, maar Kroes' plannen staan bijna allemaal in het teken van economie en markt. Ik zie amper aandacht voor de digitale kloof. Kroes erkent weliswaar het recht op kennis en vaardigheden, maar een papieren recht is voor laaggeletterden betekenisloos."

Kartika Liotard: "Kroes moet zich niet richten op de markt. Daar geldt het recht van de sterkste. Mijn advies aan haar: zorg dat er als eerste voor dat niemand wordt uitgesloten. Ik adviseer Kroes: pas computertechniek aan aan mensen in plaats van andersom. Investeer in slimme toepassingen die het laaggeletterden maar ook digibeten en andere computergebruikers makkelijker maakt om digitaal te communiceren, stimuleer de vereenvoudiging van interactie via aanraakschermen en stemherkenning, bevorder laagdrempeliger websites en steun experimenten die de logica van de gebruiker voorrang geven boven het perspectief van de aanbieder. Dat marktpartijen zich richten op de 'gemiddelde' burger mag nooit het excuus zijn voor Europese instellingen en voor overheden dat ook te doen: uw digitale agenda hoort zich te richten op het voorkomen van sociale uitsluiting."

Kroes zegt in een reactie in De Telegraaf dat zij niemand uitsluit. Ze noemt de kritiek van Liotard "ongefundeerd". "We zullen juist door middel van allerlei actieplannen iedereen gaan betrekken bij de mogelijkheden van het internet. Zo zijn we op dit moment een project gestart voor Alzheimer-patiënten", aldus Kroes.

maandag 14 juni 2010

In VS in iedere plaatsje een libraryVan mijn zusje, dat dwars door de VS fietst en de Amerikaanse bibliotheken gebruikt om met haar netbook berichten te verspreiden en te ontvangen, ontving ik een foto van een dorpje dat bestaat uit 333 inwoners. En toch is daar een bibliotheek, inclusief wifi:

En van binnen ziet een bibliotheek er zo uit:

pasgeboren muisje of onderschatten van wat er nu al gebeurt?

Afgelopen weekend las ik de 2 berichtjes hieronder in de krant.
In een bericht is sprake van het illegaal dowmloaden van eBooks. Ook ik heb vind het schokkend dat het illegaal downloaden van eBooks nu al geen enkel probleem meer is. Van de 200.00 eBooks kan driekwart al illegaal gedownload worden. In de bibliotheek komen klanten mij heel gemoedereerd vertellen dat die ePortal voor het lenen van eBooks van de bibliotheek helemaal geen zin heeft. Een klant had een eReader gekocht en het was geen enkel probleem om de toptien gratis te downloaden. Ik heb geantwoord dat ik de boekwinkel niet inga en zonder te betalen wegloop. Maar ja, dat zag ik toch maar verkeerd.

Zou het tij nog te keren zijn?

Lees hieronder de berichtjes:
Doemprofeet Sony: over 5 jaar is het papieren boek weg...

Elektronica-gigant Sony voorspelt dat e-books binnen vijf jaar beter zullen verkopen dan papieren boeken.

Sony baseert zich op de ontwikkelingen die zich eerder in de muziekindustrie en de fotografie hebben voorgedaan. Dat de dood van het papieren boek voor Sony ondertussen niet per se de dood van de literatuur betekent, blijkt uit het feit dat de profetie werd gedaan tijdens de bekendmaking van een nieuwe literaire prijs: de Dylan Thomas Prize, de Sony Reader Award voor schrijvers zonder uitgever. Op de profetie is nogal lacherig gereageerd door de redactie van de literaire bijlage van de New York Times (TJ)

... maar hier blijft het e-book een pasgeboren muisje.

Het aantal verkochte e-books in Nederland stijgt. In de eerste vier maanden van 2010 werden er 100.000 verkocht, bijna even veel als in heel 2009. Daarnaast gingen er in de afgelopen 8 maanden 50.000 e-readers over de toonbank, zo blijkt uit cijfers die GfK Retail and Technology vorige week presenteerde tijdens een seminar over e-reading gaf. Toch blijft dit aantal minimaal ten opzichte van het aantal verkochte papieren boeken, 14,5 miljoen in het eerste kwartaal van dit jaar. Podium-uitgever Joost Nijsen stelde zich daarom tijdens het seminar sceptisch op. Hij zei te overwegen de enkele door hem uitgegeven e-books, zoals Komt een vrouw bij de dokter van Kluun uit de handel te nemen. Ik zeg niet dat er geen toekomst is voor digitaal lezen, maar van een heel klein, pasgeboren muisje werd wel een heel grote olifant gemaakt, aldus Nijsen in een interview met Boekblad. Er is nog te veel onduidelijk over de marktomvang en de beveiliging om er zo snel in mee te gaan.

Nijsen vindt de cijfers over het aandeel illegale downloads binnen de totale verkoop van e-books schokkend. GfK verwacht dat er in 2010 ongeveer 200.000 e-books gedownload zullen worden, waarvan zon driekwart illegaal. Volgens Nijsen is de e-reader daarom geen lang leven beschoren. Hij verwacht meer van de iPad en de iPhone, multifunctionele apparaten waarmee ook boeken kunnen worden gedownload. (VdL

zaterdag 12 juni 2010

vrijdag 11 juni 2010

Alweer eBooks

Dat is het gevaar van de laptop aanzetten: kijk ik naar buienradar of tennissen om 9.00u mogelijk is, raak ik verzeild in allerlei interessante twitterberichten.
De laatste wil ik even onthouden, dus vlug op mijn blog:donderdag 10 juni 2010
Recensie 'Zelf ebooks uitgeven' van Wiebe de Jager

Zelf ebooks uitgeven is een startersgids voor iedereen die e-books uit wil geven maar niet goed weet waar te beginnen. Het is geschreven door Wiebe de Jager, uitgever van Uitgeverij Eburon. Het boekje begint met een interessante introductie over het veranderende uitgeeflandschap. Zelf doen is makkelijker dan ooit, maar is het ook de verstandigste keuze wanneer je succes wilt bereiken. Wiebe voorziet een grote rol als gids weggelegd in de toekomst door het oerwoud aan nieuwe mogelijkheden. Daarnaast zijn redactie, vormgeving, promotie en distributie ook van waarde bij digitaal uitgeven en zal menigeen dit niet zelf willen en/of kunnen doen.

Het boekje leert je
Hoe een ePub ebook ongeveer in elkaar zit;
Hoe je je manuscript kunt importeren en omzetten naar een ePub bestand;
Hoe je afbeeldingen en een omslag kunt invoegen in je ebook;
Hoe het bewerken van de metadata van je ebook in zijn werk gaat;
Hoe je een ePub ebook kunt checken op fouten en deze moet repareren;
Hoe je het ePub bestand via je eigen website of via een ebook distributeur kunt verkopen;
Hoe je de promotie van je ebook kunt verzorgen.

Het gaat uit van het in Nederland meest gebruikte formaat: ePub, omdat dit door de meeste grote aanbieders wordt aangeboden en de meeste readers (bijvoorbeeld de Sony Reader en iPad) gelezen kan worden.

Na een korte introductie in de kenmerken van ePub en de complexiteit omtrent DRM, begint het ‘echte werk’. Zelf ePubs maken met, in dit geval, Sigil. Een gratis opensourceprogramma waarmee je op zowel Windows, Mac als Linux zelf ePubs kunt maken.

Alles komt voorbij. Van het invoegen van tabellen tot voetnoten, hyperlinks invoegen, een inhoudsopgave toevoegen en een wat complexere opmaak toepassen door middel van stylesheets. Het maken van een ePub heeft zo dan ook veel weg van een website met een HTML-editor. Zij die dat wel eens gedaan hebben zullen hun weg snel vinden in Sigil. Na het maken komt het valideren. Is je ePub vrij van fouten en dus leesbaar op elk denkbaar platform?

Het eindigt met de verkoop, van het aanvragen van een ISBN tot internationale verkoop, rechten en updates (de digitale variant van de herdruk met wijzigingen) en een iets diepere behandeling van beveiliging en DRM.

Al met al is Zelf ebooks uitgeven een leuk boekje om van start te gaan met digitaal uitgeven. Al dan niet zelf. Een klein gemis vind ik de beknoptheid. Dat zorgt er aan de ene kant voor dat het allemaal snel tot je te nemen is, maar daardoor ga je tegelijkertijd wel heel erg snel door de materie heen die, zoals Wiebe in zijn introductie al aangeeft: heel niet zo gemakkelijk is. Een gezonde dosis zelfreflectie, vormgeefskills en kennis van het verhandelen van je product zijn dan ook wel vereisten om het zelf maken van e-books tot een succes te kunnen brengen.

Wat nog leuk is om te noemen, is dat Wiebe in navolging van onder andere Bloghelden, besloten heeft ook dit boekje in meerdere smaken aan te bieden.

Zelf ebooks uitgeven is voor € 7,95 te koop op de website van Eburon.
Geplaatst door Timo Boezeman om 09:57

dinsdag 8 juni 2010

De landelijke politiek neemt ons serieus. Nu nog de plaatselijke politiek overtuigen.

Gelezen op bibliotheek 2.0

Negen miljoen euro voor landelijke digitale bibliotheek

Bibliotheken transformeren langzamerhand van gebouwen met boeken en tijdschriften naar multimediale instellingen.

Demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) stelt voor het jaar 2010 9,1 miljoen extra ter beschikking zodat openbare bibliotheken hun collectie en diensten op internet verder kunnen aanbieden.

"Steeds meer informatie komt in digitale vorm beschikbaar. De functie van de openbare bibliotheek verandert hierdoor. Met deze subsidie blijven bibliotheken bij de tijd", aldus de staatssecretaris.

Uiteindelijk moet er één landelijke digitale bibliotheek komen. Bibliotheken transformeren langzamerhand van gebouwen met boeken en tijdschriften naar multimediale instellingen.

Via de stichting bibliotheek.nl wordt het mogelijk om vanuit huis te zoeken in de digitale catalogus, boeken te bestellen en te beschikken over een schat aan informatie.

Het ministerie van OCW werkt samen met de bibliotheekbranche, de gemeenten en de provincies aan de opbouw van deze landelijke digitale openbare bibliotheek.

zaterdag 5 juni 2010

Paper over eBooks van een student HBO Media en Informatie aan de HvA

De paper bevat actuele informatie over de stand van zaken over eBooks en de openbare bibliotheek.

Klik weer op de groene hoofdtitel

donderdag 3 juni 2010

Via bibliotheek 2.0 op dit filmpje geattendeerd: librarians doen Lady Gaga

Technieken eReaders worden steeds geavanceerder

Het boek leest mee

Gepubliceerd: 3 juni 2010 16:06
Duitsers maakten een digitaal boek dat zich aanpast aan de oogbewegingen van de lezer.
Herbert Blankesteijn
Apparaten om digitale boeken te lezen, zoals de Kindle van Amazon en de eReader van Sony, verkopen als warme broodjes. Voordelen van digitale boeken: ze zijn goedkoper, je hebt ze onmiddellijk in huis en er gaan er duizenden in zo’n leesapparaat. Het Duitse Onderzoeksinstituut voor Kunstmatige Intelligentie DFKI wil daar nieuwe voordelen aan toevoegen. Boeken volgens hun systeem Text 2.0 weten op elk moment waar je met je ogen bent en houden daar rekening mee. Bijvoorbeeld door de betekenis of de uitspraak van een woord te geven. Of door te onthouden waar je was gebleven als je even wegkijkt.

De techniek om ogen te volgen is niet nieuw. In marketing en wetenschappelijk onderzoek (denk aan verkeersveiligheid) wordt er veel gebruik van gemaakt. Als het oog wordt belicht met een infrarode straal, kan uit de reflecties de kijkrichting worden berekend. Bij voldoende nauwkeurigheid volgt daaruit welk woord op een scherm de aandacht heeft. Apples paradepaardje, de iPad, is ook te gebruiken om digitale boeken te kopen en te lezen. Apple heeft een octrooi op een techniek om onderdelen op een beeldscherm te sorteren op grond van de kijkrichting van de gebruiker. De benodigde ‘trackers’ zijn nog wel erg duur. Nu zouden ze de iPad-prijs minstens vertienvoudigen.

Dat heeft DFKI er niet van weerhouden alvast van twee boeken een bewerking te maken volgens Text 2.0: Le Petit Prince van Antoine de Saint-Exupéry en Dracula van Bram Stoker. In Le Petit Prince bijvoorbeeld veranderen de illustraties als je vordert in de tekst en worden woorden automatisch verklaard als je er langer met je ogen op blijft hangen. Als Text 2.0 merkt dat je diagonaal door een tekst heenvliegt, worden de essentiële woorden vet en de minder belangrijke grijs. „Dat is de bedoeling van Text 2.0: dat de tekst als het ware merkt hoe hij gelezen wordt en daar de juiste hulpmiddelen bij biedt”, zegt Georg Buscher, een van de onderzoekers.

Buscher en zijn collega’s doen hun best de verwachtingen niet te overdrijven. Ze demonstreren het systeem op beurzen, zoals op de CEBIT eerder dit jaar, en weten daardoor hoe het ‘in het wild’ werkt. „Het meest algemene antwoord is: meestal werkt het.” Bij ongeveer een derde van de proefpersonen zijn er problemen, door brillen, slecht licht of kinderziekten in de software. Marktrijp is anders.

Maar in een ander opzicht zijn ze minder voorzichtig, in de toelichting op hun website. „Nee, we beweren niet dat dit gemeengoed wordt. We verwachten juist nog geavanceerder technieken. De wetenschap begint nog maar net de combinatie van blikrichting en tekst te verkennen.”

dinsdag 1 juni 2010

Welke eReaders zijn geschikt voor de ePortal?

Het downloaden van e-books is alleen mogelijk op e-readers die Adobe Digital Editions ondersteunen. Momenteel zijn dat: Sony 300, 505 en 600, Cool-ER, Cybook Opus, Bebook Mini en de gewone Bebook na een firmware update.
De e-books uit de ePortal werken niet op: Irex iLiad (alle modellen), Cybook Gen3 en de Bebook zonder firmware upgrade.
De ontwikkelingen op het gebied van e-readers gaan heel snel, dus deze informatie kan snel verouderen. Op www.ereaders.nl is een een kieswijzer voor e-readers te vinden, waarin uit te zoeken is welke eReaders Adobe DRM ondersteunen.

Het filmpje met instructie over hoe je boeken download en op de eReader zet nogmaals:

Blogarchief