zondag 29 augustus 2010

Subsidieregeling officieel gepubliceerd

Hieronder de aanhef en artikel 1. Lees verder door op de hoofdtitel te klikken

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdende subsidiëring van de aansluiting van Provinciale Service Organisaties, WSF-bibliotheken en basisbibliotheken op de infrastructuur van de landelijke digitale bibliotheek (Subsidieregeling aansluiting digitale bibliotheek) 18 augustus 2010
Nr. WJZ/227606 (8293)
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Gelet op artikel 4 van het Besluit op het specifiek cultuurbeleid;
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder:
basisbibliotheek: een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid of publiekrechtelijke rechtspersoon met één of meer vestigingen die in één of meer gemeenten een openbare bibliotheekvoorziening aanbiedt;

bibliotheekorganisatie:een basisbibliotheek, Provinciale Service Organisatie of WSF-bibliotheek;

gemeenschappelijke centrale datawarehouse: het systeem met geïntegreerde informatie over de gebruikers en het gebruik van de digitale bibliotheek afkomstig uit bronbestanden van de aangesloten bibliotheekorganisaties;

landelijke digitale bibliotheek: de gezamenlijke aanwezigheid op internet van de openbare bibliotheken die wordt beheerd door Bibliotheek.nl en in ieder geval twee hoofdbestanddelen omvat:
–de plaats- en tijdonafhankelijke centrale publieke toegang tot gestructureerde, verzamelde digitale informatie in primaire en bewerkte vorm; en

–Het langs digitale weg faciliteren van het gebruik van fysieke media;

minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Nationale Bibliotheek Catalogus: de digitale publiekstoegang tot de gezamenlijke fysieke en digitale collectie van de Nederlandse openbare bibliotheken;

Provinciale Service Organisatie: een tweedelijnsvoorziening van bibliotheekwerk, bekostigd door een of meer provincies, die een basispakket aan ondersteuning biedt aan de basisbibliotheken in die provincie of provincies;

WSF-bibliotheek: een openbare bibliotheekvoorziening met een wetenschappelijke steunfunctie, die een landelijke meerwaarde biedt in aanbod, beheer en onderhoud van een collectie van materialen op HBO en HBO+ niveau, zijnde: Openbare Bibliotheek Amsterdam, Dienst Openbare Bibliotheek Den Haag, Bibliotheek Rotterdam, Gemeentebibliotheek Utrecht, Openbare Bibliotheek Groningen, Tresoar Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum Leeuwarden, Stadsarchief en Atheneumbibliotheek Deventer, Arnhemse openbare en Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek, Bibliotheek Almere, Stadsbibliotheek Haarlem, Zeeuwse Bibliotheek Middelburg, Bibliotheek Midden-Brabant, Openbare Bibliotheek Eindhoven en Stadsbibliotheek Maastricht.

Blogarchief